EXEMPEL CrPC 239 Urladdning i 498a applikationsformat – MyNation KnowledgeBase (2023)

I DEN IX METROPILITANSKA MAGISTRATSDOMSTOLEN,

xxxx, på åååå.

 1. Nr 2010

I

C.C No.xxxof2008.

Mellan:

Anklagade (A1),… Sökande

Och

1) The Sate of A.P, Rep. av SHO,

2)Klagande… Svarande

ANSÖKAN INGÅD ENLIGT AVSNITT 239 I Cr.P.C

Adressen för delgivning av alla meddelanden och förfaranden för ovan nämnda sökande (A1) är: abcd …..

GRUNDER

1)Anger ödmjukt att jag är sökande i denna ansökan och är den anklagade (A1) i CC. nr xxx/2008 i akten för denna ärade domstol. Jag hävdar vidare att åtalsformuläret som lämnats in av svaranden nr 1 och förfarandet i CC.No.xxx/2008 om akten för denna ärade Court missbrukar processen genom att inte följa straffprocesslagen och sökanden riskerar att friskrivas från ärendet. Respondent nr 2 i denna framställning är den faktiska klaganden i CC.No.xxx/2008. Detaljerna är följande:

177 § i straffprocesslagen lyder:

"Avsnitt 177: VANLIG PLATS FÖR UNDERSÖKNING OCH RÄTTEGÅNG: Varje brott ska vanligtvis utredas och prövas av en domstol inom vars lokala jurisdiktion det begicks."

JURISDIKTIONSSYNSYN

 1. a) Enligt anklagelserna har påstådda anklagelser ägt rum på BangaloreCity. Ingen del av anklagelsen ägde rum i den här domstolens jurisdiktion. Enligt paragraf 177 i straffprocesslagen ska varje brott normalt utredas och prövas av en domstol inom vars lokala jurisdiktion det begicks; Följaktligen är sökanden (A1) skyldig att friskrivas från ärendet. Sökanden förlitade sig på en dom från Indiens högsta domstol som finns i BILAGA-P/1 till stöd för denna grund.
 1. b) Respondent nr 1 lämnade den falska informationen som en del av åtalsbladet U/s 498A, i para-1, genom att säga att brottet inträffade på klagandens bostad i Hyderabad, medan detaljerna i efterföljande para(s) i åtalsbladet avslöjar att klagandens äktenskapshem är Bangalore City. Ingen del av det påstådda brottet ägde rum i svarande nr 1:s territoriella jurisdiktion.
 1. c)Respondent nr 1 misslyckades med att överföra klagomålet till den oroande polisstationen som har jurisdiktion för vidare utredning och följde inte straffprocesslagen. Sökanden förlitade sig på en dom från Indiens högsta domstol som finns i BILAGA-P/2 till stöd för denna grund.
 1. d) Vidare anför, att Indiens högsta domstol i överföringsansökan nr 20 eller 2010 fastslog att, jurisdiktionsärenden kan avgöras i Trial Court, ordningen finns i bilagan-P/2-A, därför begär sökanden Hon'ble domstolen att överväga behörighetsgrunden att befria sökanden från ovannämnda mål.
 1. e) Vidare hävda att den sökande (A1) sidovittnen är grannar, inkluderar äldre kvinnor och är bosatta i BangaloreCity. De sökande sidovittnena har inga vänner eller släktingar i denna stad och har affärer i Bangalore. Detta skulle leda till stora besvär med att närvara vid domstolsförhandlingarna i en annan stat där vittnen lever och även behöver resa mer än 600 km skulle leda till att sökanden misslyckades.
 1. f) Respondent nr 1 misslyckades med att undersöka klagomålet vid de påstådda anklagelserna, dvs. BangaloreCity. Polisen besökte inte ens brottsplatsen, det vill säga BangaloreCity en gång, och avslutade utredningen i Hyderabad och lämnade in åtalsanmälan till denna Hon’ble Court. Utredning gjord på FIR. Nej yy/2008 följer inte straffprocesslagen. Bevis för ingen utredning på brottsplats bifogas som BILAGA-P/3.

2)Inget av FIR-anklagelserna är en del av åtalsrapporten och inget av vittnets uttalanden stöder klagomålsanklagelser ger information om att anklagelserna i FIR alla är helt falska och hävdar vidare att polisen fortsatte utredningen och lämnade in åtalsförklaringen innehåller helt andra och med nya anklagelser till den för FIR utan att ha tillräckliga bevis. Inte ens åtalsförklaringar stöds av vittnen till fallet. Alla vittnen är inga mindre än blodsläktingar till klaganden, som inte bodde i BangaloreCity. Ett av vittnena är det oberoende vittnet, vars uttalande inte avslöjar något påstått brott. Även vittnesutsagor strider mot varandra. Absolut inga bevis finns tillgängliga för anklagelser vare sig i klagomålet eller i åtalsrapporten och sökanden kan komma att friskrivas från fallet enligt avsnitt 239 CrPC. Detaljerna är som beskrivs nedan:

239 § i straffprocesslagen lyder:

Section 239 CrPC: När anklagad ska avskrivas.

”Om, efter att ha beaktat polisanmälan och de handlingar som sänts med den enligt 173 § och att göra en sådan undersökning av den tilltalade som magistraten anser erforderlig och efter att ha gett åklagaren och den tilltalade tillfälle att höras, anser magistraten åtalet mot den tilltalade är ogrundat”.

REF [A]:Delstaten Karnataka vs. L. Muniswamy, en bänk med tre domare vid SC-domstolen hade observerat att domstolen i det skede då anklagelsen utformades måste vända sig till frågan huruvida det finns någon grund för att anta att den anklagade har begått brottet. Eftersom utformning av åtal påverkar en persons frihet avsevärt, betonades behovet av korrekt övervägande av material som motiverar en sådan order.

REF [B]:När brott som inte prima facia har gjorts mot den åtalade personen som inte har angett en åtal i Imtiaz Ahmed Vs State of M.P. 1997 Cri LJ 1844 (MP).

REF [C]:Anklagelserna måste vara specifika i KrishanJeetsingh vs. State of Haryana, 11 (2003) DMC 127 (P & H).

REF [D]:Allmänna anklagelser är inte tillräckliga för att skaffa 498-A i SurajmalBarithiaV.Stateof westBengal11 (2003) DMC 546 (Cal) (DB).

REF [E]:Vaga anklagelser är inte acceptabla insher Singh V. state ofPunjab11 (2003) DMC 192 (P & H)

REF [F]:BhajanLal Bhatia &ors. Mot. Sarita Neelam 2005 Vol I HLR 59

Där bevis varken avslöjade att det förelåg grymhet från den anklagades sida som var av sådan karaktär att den sannolikt kunde driva offret att begå självmord eller orsaka allvarlig skada eller fara för hennes liv eller lem eller psykiska eller fysiska hälsa eller visade att hon trakasserades av anklagade med hänsyn till eventuella krav på ytterligare hemgift, kunde sektion 498-A inte attraheras under sådana omständigheter i BommaIlaiach Vs. Delstaten U.P. , 2003 Cri LJ 2439 (AP)

REF [G]:Om det inte finns några specifika anklagelser i klagomålet kunde åtal inte bevisas i KrishanJeet Singh Vs State of Haryana, II (2003) DMC 127 (P&H)

REF [H]:Domen är inte hållbar i avsaknad av bevis för "tortyr" eller "trakasserier" i BenumadhabPadhiMohapatra Vs State, 2004 (13) AIC 253 (ori.)

REF [I]:Att håna är inte grymhet i Savitri Devi Vs Ramesh Chand, 2003, Cri LJ 2759 (Del): 2003 (3) Crime 100.

INGA BEVIS FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR KLAGOMÅL

 1. a) Påståendet i klagomålet som sökanden (A1) och hans syster (A2) använder för att trakassera den klagande genom att säga att sökanden (A1) lämnade matchen, vilket antas ge Rs.1,0 crore och slog henne ytterligare genom att säga att de ville att bli av med klaganden är helt falskt och nekas av sökanden (A1). Inget av vittnena stöder klagandens påstående, inklusive klagandens släktingar. Inte ens något av vittnen och anhöriga till den klagande har aldrig hört talas om en sådan händelse från den klagande. Det finns absolut inga bevis för detta påstående. Det erkända faktumet är att sökanden gifte sig med klaganden och även begärde att klaganden skulle gå med honom i Bangalore, lämna information om att sökanden är intresserad av att leva ett äktenskapsliv med klaganden. Vid inbjudan av klaganden till äktenskapshem ställdes inga krav från sökanden. Ange vidare att detta påstående är falskt och tas bort från anklagelserna på A1.
 1. b) Påståendet i klagomålet att sökanden (A1) krävde att klaganden skulle ta med pengar genom att sälja hennes egendom som lämnats av klagandens föräldrar är helt felaktig och nekas av sökanden (A1). Inget av vittnena stöder klagandens påstående. Inte ens klagandens släktingar stöder klagandens påstående. Det finns inga bevis för detta påstående. Detta påstående är vagt till sin natur utan att avslöja arten av trakasserierna. Ange vidare att detta påstående är falskt och tas bort från anklagelserna i åtalsrapporten.
 1. c) Påståendet i klagomålet att sökanden (A1) begränsats till att ringa telefonsamtal är absolut falskt och förnekas av sökanden (A1). Anmälaren medgav i samma klagomål som klaganden brukade ringa sin bror på telefon. Även uttalandena från klagandens bror och föräldrar säger att klaganden ringde dem på telefon. Inget av vittnena stöder klagandens påstående. Inte ens klagandens släktingar stöder klagandens påstående. Ange vidare att detta påstående är falskt och tas bort från anklagelserna i åtalsrapporten.
 1. d) Påståendet i klagomålet som klagandens svärföräldrar använder för att ringa sökanden (A1) och informeras på telefon är absolut falskt och nekas av sökanden (A1). Konsekvenserna av de mottagna telefonsamtalen från svärföräldrar redovisas inte. Inga dokumentära bevis stöds på telefonsamtalsdetaljer. Inget av vittnena stöder klagandens påstående. Inte ens klagandens släktingar stöder klagandens påstående. Det finns inga bevis för detta påstående. Listan över svärföräldrars telefonsamtal avslöjar att inget samtal görs till den sökande (A1) på grund av brist på STD-möjlighet till telefonen. Respondent nr 1 misslyckades med att undersöka påståendet för att avslöja fakta. Ange vidare att detta påstående är falskt och tas bort från anklagelserna i åtalsrapporten. Detta enda påstående gjorde att klagandens svärföräldrar anklagades i detta falska brottmål.
 1. e) Påståendet i klagomålet att sökanden (A1) offentliggjorde att klaganden är gravid i tre månader är absolut falsk och nekas av sökanden (A1). Under utredningen lämnade klaganden in för att ge detaljer med vem via vilken media sökanden (A1) publicerade. Det nämnda påståendet är falskt. Inga bevis samlas in och inget av vittnena stöder klagandens påstående. Ange vidare att detta påstående är falskt och tas bort från anklagelserna i åtalsrapporten.
Se även svärföräldrar S.498-A IPC quash
 1. f) Påståendet i klagomålet att sökanden (A1) tvingade den klagande att avbryta graviditeten är absolut falsk och förnekas av sökanden (A1). Tills klaganden lämnade sitt äktenskapshem i Bangalore bar den klagande på graviditet. Inga bevis finns tillgängliga på bekräftelsen av graviditetsavbrott i Bangalore

INGA BEVIS FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR

BETALNINGSBLADET

 1. g) Påståendet i åtalsbladet att sökanden (A1) fick hemgiftsföremål vid tidpunkten för klagandens äktenskap av de klagande föräldrarna är falskt och förnekas av sökanden. Även enligt klagomål ges ingen hemgift till sökanden. Detta påstående strider mot klagomålspåståendet såväl som intyget som lämnats av klaganden i överföringsansökan nr. 5/2010 i akten vid Högsta domstolen i Indien. Inga dokumentära bevis finns tillgängliga till stöd för påståendet om anklagelserna om hemgift som ges till sökanden. Även om klagandens uttalande är motsägelsefullt och utan att ha tillförlitlig dokumentation till stöd för klagandens uttalande, är sökanden arresterad enligt sektionerna 3 och 4 i Dowry Prohibition Act, vilket är olagligt.
 1. h) Påståendet i åtalsbladet att sökanden (A1) trakasserade klaganden fysiskt för de mindre hushållsartiklar som köpts av klagandens bror i Bangalore är helt falska och förnekas av sökanden (A1). Ögonvittnet, det vill säga klagandens bror och klagandens föräldrar säger att endast hån ägde rum på husgeråd och inga fysiska trakasserier rapporteras av dem. Påståendet är vagt och detaljerna om husgeråd som köpts av klagandens bror i Bangalore avslöjas inte och inte heller de hushållsartiklar som efterfrågas av sökanden avslöjas inte. Inget av vittnena stöder klagandens påstående om fysiska trakasserier. Inte ens klagandens släktingar stöder klagandens påstående om fysiska trakasserier. Det finns inga tillförlitliga bevis för detta påstående.
 1. i) Påståendet i åtalsbladet att sökanden (A1) trakasserade den klagande för ytterligare hemgift är helt falskt och förnekas av sökanden (A1). Klagande medgav att ingen hemgift ges till sökanden (A1) och påståenden om att krav på ytterligare är absurt. Inget av vittnena stöder klagandens påstående om ytterligare hemgiftskrav. Inte ens klagandens släktingar stöder klagandens påstående. Det finns inga tillförlitliga bevis för detta påstående.
 1. j) Anklagelsen i åtalsbladet, att sökanden (A1) med tvång avbröt klagandens graviditet i Bangalo är falsk och nekas av sökanden. Det finns inga läkarutlåtanden om tvångsabort och om abortbekräftelsen.
 1. k) Påståendet i åtalsbladet om att sökanden (A1) och sökandens svåger (A3) slängdes ut av klaganden och klagandens bror är helt felaktig och nekas av sökanden (A1). Klagande medgav i sin framställning MC.No.145/2009 i akten från Hon’ble Family Court i L.B.Nagar, att när klaganden lämnade hemmet i BangaloreCity, var sökanden inte ens tillgänglig på telefon under en veckas varaktighet; därför lämnade sökanden Bangalore, avslöjar sökandens oärlighet i att göra falska anklagelser mot sökanden (A1) och sökandens svåger (A3).
 1. l) Anklagelsen i åtalsbladet som säger att under klagandens 5 dagars vistelse hos svärföräldrar, hos svärföräldrar, brukade svärföräldrar säga med klagande för att ta med sig ytterligare hemgift och hotade ytterligare klaganden genom att säga att de kommer att ingå ett nytt äktenskap vid misslyckande av att uppfylla deras krav är helt falskt. Den klagande har aldrig bott i 5 dagar med svärföräldrar hos svärföräldrar. Enligt versionen av åtalsrapporten levde klaganden med högst 24 timmar. Påståendet är absurt eftersom ingen hemgift ges till sökanden (A1) och att kräva ytterligare hemgift av svärföräldrar är absurt.

MOTSÄTTELSER OM PÅSTÄLLANDEN

 1. m) Inget av påståendena i klagomålet stöds av vittnets uttalanden. Även klagandens uttalanden strider mot hennes eget skriftliga klagomål och även med åklagarversionen som beskrivs nedan:
 1. Enligt klagomål ges Rs.3 00.000/- kontanter, 80 kasulu-guld och Rs.40.00.000/- värd jordbruksmark till klaganden av hennes föräldrar. Medan polisens utredningsrapport säger att ovanstående egendomsobjekt gavs till sökanden (A1) vid äktenskapet. Den anklagade A1 grips enligt sektionerna 3 & 4 i Dowry Prohibition Act, är olagligt. Klagande erkände i sin framställning som lämnats in till Högsta domstolen i Indien och sa att nämnda egendomsobjekt gavs till henne av hennes föräldrar som "Sridhan" enligt hennes familjetradition.
 1. Enligt klagomålet trakasserade sökanden (A1) och hans syster den klagande och sa att klaganden köpte mindre hemgift och trakasserade fysiskt för att bli av med klaganden. Medan åtalsrapporten säger att klaganden trakasserades för färre gåvor som köptes av klagandens bror vid tidpunkten då klaganden gick med Accused-A1 i Bangalore. Vittnen säger att det förekom hån mot de köpta gåvorna. Inget av vittnena stöder klagandens påstående om fysiska trakasserier. Inte ens klagandens släktingar stöder klagandens påstående om fysiska trakasserier.
 1. Enligt klagandens version ställdes inga krav på ytterligare hemgift av sökanden (A1). Medan polisens utredningsrapport säger att ytterligare hemgift begärs av sökanden (A1) och inget av vittnena stöder anklagelsen om åtal. Inte ens klagandens släktingar stöder påståendet om åtal.
 1. Anledningen till tvångsabort är inte konsekvent från FIR till åtalsblankett. Också skälet till tvångsabort som sagts av vittnen är inkonsekvens med den klagande.
 1. n) Vittnesversion strider mot klagandens version och motsäger även andra vittnen som beskrivs nedan:
 1. i) Enligt klagandens och klagandens brorversion inträffade inga trakasserier när klaganden besökte BangaloreCity precis efter äktenskapet under november-dec-2007. Medan klagandens föräldrar och släktingar avgav uttalanden genom att säga att klaganden trakasserades genom att inte tillhandahålla mat och förnödenheter och krävde att klaganden skulle ta med pengar genom att sälja egendomen som de gav till klaganden vid tidpunkten för äktenskapet.
 1. ii) Enligt klagandens version inga trakasserier vid den tidpunkt då klaganden besökte svärföräldrarnas ställe, under en dag, strax före den dag som klaganden gick med sökanden (A1) i Bangalore. Inte ens ögonvittnets uttalande, det vill säga klagandens bror, som följde med den klagande, avslöjar inte något brott hos svärföräldrarna. Medan klagandens föräldrar gav uttalanden genom att säga att svärföräldrar trakasserade klaganden hos svärföräldrar.

iii) Enligt klagandens version, den dag klaganden gick med sökanden (A1) i Bangalore, tas tvisten upp om hushållsartiklar som köpts, kostade Rs.60 000/- av klagandens bror för klagandens familj och påstod att klaganden blev fysiskt trakasserad av sökanden (A1) och av sökandens syster (A2) för att ta med mindre husgeråd och för mindre hemgift. I motsats till ögonvittnets uttalande, det vill säga klagandens bror avslöjar inte några fysiska trakasserier orsakade av A1 och A3 och motsäger även klagandens version. I motsats till ovanstående två versioner säger klagandens föräldrar att för Rs. 70 000/- hushållsartiklar köptes och A1 och A3 hånade de köpta föremålen och säger inte att fysiska trakasserier inträffade.

 1. iv) Enligt klagandens föräldrars version avbröt sökanden (A1) klagandens graviditet med tvång på sjukhuset i Bangalore. Medan klaganden och klagandens bror inte säger att abort skedde på sjukhuset i Bangalore.
 1. v) Enligt klagandens föräldrars uttalande ringde sökanden från sjukhuset och sa att klaganden var på sjukhus och sökte hjälp. Medan klaganden sa att hon ringde hemifrån.
 1. vi) Enligt klagandens version den dagen klaganden kastades ut ur huset tog sökanden (A1) guldprydnader från klaganden och kastade ut henne ur huset. Däremot gör inte ögonvittnet, det vill säga klagandens bror, sådana anklagelser. Uttalandena från klagandens föräldrar stöder inte heller klagandens påstående. Medan i klagandens underhållsärende inlämnad till Hon'ble Family Court, L.B. Nagar, klagande medgav att vid den tidpunkt som klaganden lämnade den äktenskapliga hemsökanden inte var tillgänglig ens på telefon.

3)Anklagelserna, även om de tas till sitt nominella värde och accepteras i sin helhet, utgör inte vid första påseende något brott enligt sektion 498A IPC eller gör ett mål mot den anklagade enligt beskrivningen nedan:

Sektion 498-A i den indiska strafflagen lyder som nedan:-

"Man eller släkting till man till en kvinna som utsätter henne för grymhet- Den som, som är man eller släkting till mannens man till en kvinna, utsätter en sådan kvinna för grymhet ska straffas med fängelse till en tid som kan sträcka sig till tre år och ska även dömas till böter.

Förklaring – I detta avsnitt betyder ”grymhet” –

(a) Varje uppsåtligt beteende som är av sådan karaktär att det kan driva kvinnan att begå självmord eller orsaka allvarlig skada eller fara för kvinnans liv, lem eller hälsa (oavsett om det är psykiskt eller fysiskt); eller

(b) Trakasserier av kvinnan där sådana trakasserier syftar till att tvinga henne eller någon närstående till henne att uppfylla ett olagligt krav på egendom eller värdefull säkerhet eller beror på att hon eller någon närstående person inte uppfyller sådan efterfrågan."

Under förklaring (a)grymheten måste vara av sådan allvar att den kan driva en kvinna att begå självmord eller orsaka allvarlig skada eller fara för liv, lem eller hälsa.

Se även försvarsbevis vid tidpunkten för anklagelserna

Under förklaring (b)grymhet innebär trakasserier av kvinnan där sådana trakasserier syftar till att tvinga henne eller någon närstående till henne att uppfylla något olagligt krav på någon egendom eller värdefull säkerhet eller beror på att hon eller någon närstående person inte uppfyller sådana. efterfrågan.

Förklaring (b)gör inte varje trakasserier till grymhet. Trakasserierna måste ha ett bestämt syfte, nämligen att tvinga kvinnan eller någon närstående person att möta trakasserier i sig är inte grymhet. Enbart efterfrågan på egendom etc. i sig är inte heller grymhet. Det är endast där trakasserier visar sig ha begåtts i syfte att tvinga en kvinna att uppfylla kraven att det är grymhet och detta görs straffbart enligt paragrafen.

REF [1]:När IPC tolkade bestämmelserna i avsnitt 304-B, 498-A, 306 och 324, konstaterade IPC i beslutet rapporterat som State of H.P.vNikku Ram &Ors 1995 (6) SCC 219 att trakasserier utgör grymhet under förklaring (b) till Section 498-A måste ha koppling till kravet på hemgift och om detta saknas kommer fallet att falla utanför räckvidden för Section 498-A, IPC.

REF [2]:Den mentala grymheten förklaras av Indiens högsta domstol genom att lägga följande definition av "mental grymhet" i V.Bhagat Vs. Mrs.D.Bhagat AIR 1994 SC 710: "parterna kan rimligen inte förväntas leva tillsammans". Situationen måste vara sådan att den orättade parten inte rimligen kan uppmanas att utsätta sig för ett sådant beteende och fortsätta leva med motparten.

REF [3]:Högsta domstolen i CRIMINAL APPAL NR. 299 AV 2003 MANJU RAM KALITA vs. STATE OF ASSAM beslutade den 28/05/09 svarade nekande på frågan. Han talade för bänken, hans herrskap ärade Dr. B.S. Chauhan, Jheld att:

"Grymhet" för syftet med avsnitt 498-A I.P.C. ska fastställas inom ramen för avsnitt 498-A IPC eftersom det kan skilja sig från andra lagstadgade bestämmelser. Det ska fastställas / sluta sig till genom att beakta mannens beteende, väga allvaret eller allvaret av hans handlingar och för att ta reda på om det är sannolikt att driva kvinnan att begå självmord etc. Det ska fastställas att kvinnan har utsatts för grymhet kontinuerligt / ihållande eller åtminstone i nära anslutning till tidpunkten för klagomålet. Småbråk kan inte betecknas som "grymhet" för att locka till sig bestämmelserna i Section 498-A IPC. Att orsaka mental tortyr till den grad att det blir outhärdligt kan betecknas som grymhet.”

REF [4]:I Mohd. Hoshan mot staten A.P.; (2002) 7 SCC 414, ansåg Högsta domstolen när han behandlade den liknande frågan att psykisk eller fysisk tortyr "kontinuerligt" borde utövas av den anklagade på hustrun. Domstolen konstaterade vidare följande:

"Om den ena maken har gjort sig skyldig till grymhet mot den andra är i grunden en sakfråga. Hur man framför klagomål, anklagelser eller hån mot en person som liknar grymhet beror på olika faktorer som den berörda individens känslighet, den sociala bakgrunden, miljön, utbildning etc. Vidare varierar mental grymhet från person till person beroende på känslighetens intensitet. och graden av mod eller uthållighet för att stå emot sådan mental grymhet. Med andra ord, varje fall måste avgöras utifrån sina egna fakta för att avgöra om den psykiska grymheten fastställdes eller inte."

REF [5]:I Girdhar Shankar Tawade v. State of Maharashtra, AIR 2002 SC 2078; Högsta domstolen ansåg att "grymhet" måste förstås med en specifik lagstadgad betydelse som anges i Section 498A I.P.C och att det borde finnas ett fall av kontinuerligt tillstånd av tortyr från varandra.

REF [6]:Högsta domstolen i Dr.N.G.Dastane vs. Mrs.S.Dastane (1975) 2 SCC 326 har hänvisat till denna aspekt av "grymhet" så här:-

"Grymheten måste vara av sådan karaktär att den orsakar "fara" för liv, lem eller hälsa eller ger upphov till en rimlig uppfattning om en sådan fara. Uppenbar fara för liv, lem eller hälsa eller en rimlig oro”.

REF [7]:Liknande uppfattning antogs av Punjab & Haryana High Court i beslutet som rapporterades som Richhpal Kaur v. State ofHaryanaand Anr. 1991 (2) Senaste brottsrapporter 53 där det observerades att brott enligt Section 498-A IPC inte skulle utrönas om misshandel som gavs till bruden av maken och hans släktingar berodde på inhemska tvister och inte på grund av efterfrågan på hemgift.

REF [8]:I beslutet redovisat som Smt. SarlaPrabhakarWaghmare v State of Maharashtra &Ors 1990 (2) RCR 18, hade Bombay High Court observerat att det inte är alla trakasserier eller varje typ av grymhet som skulle locka Section 498-A IPC. Slag och trakasserier måste vara att tvinga bruden att begå självmord eller att uppfylla olagliga krav.

REF [9]:Det framgår således av läsningen av Section 498-A IPC och tidigare noterade rättsliga uttalanden att förutsättningen för att attrahera bestämmelserna i Förklaring (b) till Section 498-A IPC är kravet och om kravet saknas och grymheten är för att ge tortyr till kvinnor utan någon koppling till kravet, kommer en sådan grymhet inte att omfattas av förklaring (b) till Section 498-A, IPC. Det kan vara en grymhet inom ramen för Hindu Marriage Act, 1955 som fastställdes av Högsta domstolen i beslutet som rapporterades som Shobha Rani v Madhukar Reddy AIR 1998 SC 121. I detta fall observerades det att grymhet enligt Section 498-A IPC skiljer sig från grymheten enligt Hindu Marriage Act, 1955.

PÅSTÄLLANDEN ATT ATTRACKA INTE AVSNITT 498A IPC

 1. a) Även med tanke på påståendet i åtalsrapporten, att sökanden (A1) trakasserade klaganden för de mindre hushållsartiklar som köptes av klagandens bror i Bangalore, råkar vara sanna påståenden som inte lockar Section 498A IPC enligt beskrivningen nedan:
 1. i) Den sökande bad klaganden att ansluta sig till honom och inga krav ställdes av sökanden. Under den första sexmånadersperioden, det vill säga före klagandens datum för att gå med sökanden i Bangalore City, rapporteras inga anklagelser om krav eller trakasserier och avslöjar inga krav från sökandens sida.
 1. ii) Karaktären av trakasserier som drabbat den klagande avslöjas inte av den klagande och av polisens utredningsrapport. Enligt ögonvittnet, det vill säga klagandens bror och den klagande förälderns CrPC-161-uttalanden, ägde endast hån rum på hushållsartiklar som sa att husgeråd är mindre, inga specifika föremål krävdes därför enligt REF [1] påståendet. inte locka avsnitt 498A IPC. Inga fysiska trakasserier rapporteras därför enligt REF [4] & REF [6] påståendet lockar inte avsnitt 498A IPC. Vidare hävdar att klaganden fortsatte äktenskapslivet med sökanden på Bangalorereveals klagande inte kände psykisk grymhet och därför enligt REF [2] påståendet inte lockar avsnitt 498A IPC. Vidare hävdar att klagandens bror lämnade till sin hemort också avslöjar att det inte fanns någon fara eller hot mot klaganden från den sökande. Det finns inga rapporterade anklagelser som säger att kraven fortsatte under klagandens vistelse hos sökanden, så enligt REF [3], REF [4] och REF [5] påståendet lockar inte avsnitt 498A IPC. Att håna hushållsartiklar som inte ens tvingade den klagande att lämna äktenskapet lockar inte avsnitt 498A IPC.

iii)Klaganden hävdade inte heller att varken sökanden (A1) eller annan anklagade krävde några specifika hushållsartiklar från vare sig den klagande eller från klagandens bror och inte heller avslöjade listan över husgeråd som köptes av klagandens bror, avslöjar påståendet är vag till sin natur.

 1. iv) Detta påstående finns inte i klagomålet. Vidare hävda att medan klaganden beskriver trakasserierna som orsakats av sökanden i fall MC. No.145/2009 på akten hos Hon’ble Family Court, L.B. Nagar, R.R. District, rapporterade inte att den här incidenten har hänt. Detta avslöjar framställarens oärlighet när han skaffade de falska anklagelserna mot sökanden.
 1. b) Även med tanke på påståendet i åtalsbladet, att sökanden (A1) krävde ytterligare hemgift vid tidpunkten för tvist om hushållsartiklar, råkade det vara sant att detta påstående inte lockar Section 498A IPC enligt beskrivningen nedan:
 1. i) Som klaganden har medgett i klagomålet att ingen hemgift ges och inte heller någon specifik efterfrågan på hemgiftsartiklar rapporteras och är ett vagt påstående. Enbart efterfrågan på egendom innebär inte grymhet enligt förklaring (b) i avsnitt 498A IPC, därför lockar påståenden inte avsnitt 498A IPC. Detta krav fortsätter inte och inga trakasserier rapporteras därför enligt REF [3], REF [4] och REF [5] påståendet lockar inte avsnitt 498A IPC. Det finns inga handlingar som visar att ytterligare hemgift krävs. Faktum är att ingen hemgift ges till sökanden och att göra ett påstående om att ytterligare hemgift krävs är absurt. Klagande sa till en början att egendomsföremål gavs till henne av hennes föräldrar, ändrade senare versionen och sa att de gavs till sökanden och gjorde att sökanden arresterades enligt avsnitt 3 i Dowry Prohibition Act. När klaganden framförde klagomål mot klaganden och hennes föräldrar för brottet enligt avsnitt 3 i Dowry Prohibition Act, erkände klaganden i sin intygelse som lämnades in i överföringsansökan nr 5 från 2010, i ärendet Hon'ble Supreme Court of India, och sade att egendomen Itmes gavs till henne av hennes föräldrar som Sridhan, vilket är deras familjetradition. Detta avslöjar klagandens oärlighet när han gör falska anklagelser.
Se även När domstolen kan ta hänsyn till material som producerats av den tilltalade vid tidpunkten för åtalsutformningen?
 1. ii) Kontinuerlig efterfrågan eller kontinuerliga trakasserier rapporteras inte och klaganden fortsatte att bo hos sökanden i Bangalore avslöjar att klaganden inte kände psykisk grymhet enligt REF [2] och därför lockar inte anklagelserna avsnitt 498A IPC.

iii) Detta påstående finns inte i klagomålet. Vidare hävda att medan klaganden beskriver trakasserierna som orsakats av sökanden i fall MC. No.145/2009 på akten hos Hon’ble Family Court, L.B. Nagar, R.R. District, rapporterade inte att den här incidenten har hänt. Detta avslöjar framställarens oärlighet när han skaffade de falska anklagelserna mot sökanden.

 1. c) Även med tanke på påståendet i åtalsbladet, misstänkte den sökande (A1) klagandens karaktär genom att säga att det krävdes ett år för att bli gravid och klaganden blev gravid på sex månader och tvingade klaganden att konsumera graviditetsaborttabletter den 20.thmaj-2008, råkar vara sant att dessa anklagelser inte lockar Section 498A IPC som beskrivs nedan:
 1. i) Enligt klagandens version är orsaken till talan för tvångsabort inte hemgiftskravet eller ytterligare hemgiftskrav, därför lockar inte påståendet avsnitt 498A IPC enligt REF [1].
 1. ii) Enligt den klagande versionen tvingade sökanden henne att avbryta sin graviditet, ingen fysisk grymhet orsakas, inte utsatt för trakasserier och levde med sökanden tills hennes bror kom till Bangalore och disputerade med sökanden. Under tvisten utsatte inte heller sökanden klaganden för någon fysisk grymhet så att klaganden fick skador som skulle locka avsnitt 498A IPC enligt REF [2], REF [3], REF [4] och REF [5].

iii)Klaganden är civilingenjörsexamen och har ett års arbetslivserfarenhet inom det medicinska området, även om inga mediala rapporter lämnas in till stöd för tvångsaborten ger information om att påståendet är falskt och inte ens någon medicinsk rapport om bekräftelserapport om graviditetsavbrott i Bangalore har lämnats in . Polisen i Kukatpally vägrade att undersöka anklagelsen om tvångsmässig graviditetsabort även efter att sökanden begärt dem och svarade och sa att anklagelsen inte lockar 498A IPC och därför behövs ingen utredning. Graviditetsabort skedde inte hos Bangaloretill den klagande lämnade äktenskapets hem.Stöddokument finns i BILAGA-P/4.

 1. iv) Den sökande lämnade in ett brottsanmälan mot den klagande enligt sektionerna 312 IPC, 506, 120B, 384 och 500 i IPC atBangaloreCity; Hon’ble CourtinBangaloreCity tog till känna och beordrade för utredning.
 1. v) Enligt klagomålsversionen anser sökanden att klaganden var gravid i tre månader och offentliggjorde att han sa detsamma och enligt CrPC-161 uttalande av klagandens version, anser sökanden att ens 6 månader inte är tillräckligt för att bli gravid strider mot tidigare nämnda version . Detta avslöjar klagandens försök att utveckla en falsk historia om graviditetsavbrott mot sökanden.
 1. vi) Vidare hävda att medan klaganden beskriver trakasserier som orsakats av sökanden i fall MC. No.145/2009 på akten hos Hon’ble Family Court, L.B. Nagar, R.R. District, rapporterade inte att den här incidenten har hänt. Detta avslöjar framställarens oärlighet när han skaffade de falska anklagelserna mot sökanden.
 1. d) Även med tanke på påståendet i åtalsbladet, att sökanden (A1) och hans svåger slängde ut klaganden utanför äktenskapshemmet, råkade vara sant enligt REF [1] påståendet attraherar inte avsnitt 498A IPC som denna händelse råkade inte uppfylla klagandens krav på hemgift. Inga fysiska skador rapporterades och händelsen skapade ingen fara för den klagandes liv, därför lockar inte tillbudet enligt REF [3], REF [4] och REF [5} avsnitt 498A IPC. Ange vidare att klaganden erkände versionen i sin intygelse i MC . No.145/2009 på akten hos Hon’ble Family Court, L.B. Nagar, R.R. District, säger att sökanden inte var fysiskt närvarande när den klagande lämnade äktenskapets hem och sade också att sökanden inte var tillgänglig även på telefon avslöjar klagandens oärlighet när han framförde anklagelser mot den anklagade.

4)Respondent nr 1 uppfyllde felaktig undersökning och utredningsrapporten inte med straffprocesslagen och följande konsekvenser uppstår:

KONSEKVENSER AV MISSBRUK AV LAGPROCESSEN

 1. a) Grannar, som är potentiella ögonvittnen till de verkliga fakta, registreras inte uttalanden som ger information om att påstådda anklagelser är falska och inte är möjliga att förekomma. Dokumentära bevis från Bangalore samlades inte in som ger information om att anklagelserna är falska.
 1. b) Polisen misslyckades med att samla in uttalandet från den klagande svägerskan, d.v.s. hustru till klagandens bror, som var närvarande tillsammans med den klagande under hennes sammanslutning med sökanden i Bangalore.
 1. c) Även om klagandens uttalande under utredningen strider mot hennes eget skriftliga uttalande i klagomålet om fastighetsobjekten, utan att ha tillförlitliga bevis i handen, arresterade polisen sökanden (A1) enligt sektionerna 3 och 4 i lagen om hemgiftsförbud.
 1. d)Respondent nr 1 misslyckades med att avslöja fakta som under hela dagarnas äktenskapsliv (högst 23 dagar) för den klagande på Bangalore som klagade tillsammans med sökanden (A1) deltog i bröllopsfester, födelsedagsfester, handlade och bjöd hem gäster i Bangalore. Respondent nr 1 misslyckades med att besöka Bangalore och misslyckades med att avslöja fakta. Vidare hävdar att svarande nr 1 inte avslöjade det faktum att klaganden till och med den sista dagen handlade för att köpa presenter till en fest hemma hos grannarna som klaganden brukade spendera mest med av hennes dagtid.
 1. e) Respondent nr 1 misslyckades med att samla in grannes utsagor, som är de potentiella ögonvittnen till händelsen när de ansåg att klagandens version är sann och inte heller avslöjade fakta att inga tvister ägde rum den dag klaganden gick med sökanden ( A1) i Bangalore.
 1. f)Respondent nr 1 misslyckades med att avslöja fakta att endast den klagande och sökanden bodde tillsammans i Bangalore och lämnade in för att avslöja det faktum att ingen av sökandens släktingar bodde hos sökanden.
 1. g) Även om grannar från Bangalore kom till Kukatpally PS och berättade för utredningsmannen att ingen del av anklagelserna är sanna, vägrade utredningsmannen att undersöka och samla in grannes uttalanden i Bangalore. Utredaren misslyckades heller med att samla in eventuella dokumentära bevis för klagomålsanklagelserna; i själva verket ger dessa dokumentära bevis information om att anklagelserna är falska.
 1. h) Den sökande (A1) och andra anklagade informerades inte om de nya anklagelserna som lagts till i åtalsrapporten, vilka inte är en del av klagomålet och underlät att ge den anklagade möjlighet att lämna bevis under utredningen. Ytterligare inlämnade utredningsmannen misslyckades med att samla in eventuella dokumentbevis för att stödja klagandens anklagelser, som faktiskt ger information om att anklagelserna är falska.
 1. i) Undersökningen av svarande nr 1 undersökte inte i Bangalore för att avslöja det faktum att sökandens (A1) släktingar inte bodde hos klagandens familj i BangaloreCity för att orsaka några trakasserier mot den klagande.
 1. j) Respondent nr 1-undersökning avslöjade inte det faktum att svärföräldrar inte ringde telefonsamtal till den anklagade (A1). Polisen misslyckades med att samla in de dokumentära bevisen till stöd för de klagandes anklagelser och fortfarande åtalas svärföräldrar.
 1. k)Ingen utredning utförd av anklagelser om tvångsabort i Bangalore och kunde inte bekräfta om tvångsabort ägde rum eller inte. Inga medicinska rapporter lämnas in eller samlas in av svaranden nr 1.
 1. l)Utredningen avslöjade och samlade inte in de dokumentära bevisen för att stödja påståendet att klagandens bror köpte hushållsartiklar till den klagande familjen i Bangalore.
 1. m) Trots att det inte finns några stödjande bevis hos polisen om klagandens anklagelser, motsatte sig polisen att den sökandes syster skulle beviljas en borgen.
 1. n) Polisen lämnade falsk information till denna ärade domstol, genom Remand Case Dairy och Charge Sheet, genom att säga att brott ägde rum i denna Hoon’ble Courts jurisdiktion.

5)De andra grunderna skulle påkallas vid tidpunkten för förhandlingen.

P R A Y E R

Därför ber vi högst respektfullt att denna ärade domstol kan vara glad att:-

 1. a) Godkänn ett beslut om ansvarsfrihet för sökanden (A1) i förfarandet CC.No.xxx/2008 i akten för denna ärade domstol.

Och

 1. b) Ge sådana andra order eller ytterligare order som denna ärade domstol anser lämpliga och korrekta i de särskilda fakta och omständigheter i detta fall.

Cyderabad, Adacate/sökande:

Dt: Sig:

komma

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 17/01/2024

Views: 5856

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.